You are currently viewing Efektywne zarządzanie sprzętem w klubie sportowym – poznaj 3 zasady

Efektywne zarządzanie sprzętem w klubie sportowym – poznaj 3 zasady

Przedstawiamy praktyczne porady dla owocnego wykorzystywania sportowego sprzętu pod kątem przydatności zespołowej (klub) oraz przytoczymy sposoby jego realizacji.

Dobre zarządzanie sprzętem w klubie sportowym

Można wierzyć lub nie, ale zarządzanie sprzętem w klubie sportowym dla wielu z nich stanowi dosyć poważny problem. Najczęściej dotyczy on niewłaściwej eksploatacji urządzeń do aktywności fizycznej przez grono trenujących osób, a także nierozsądnego gospodarowania wydatkami na wspomniany asortyment. Brak starannego podejścia do sprzętu prowadzi często do niezadowolenia zawodników, co skutkuje wzrostem ich oczekiwań, potęgowaniem roszczeń czy falą wymówek. Zarząd klubu w wielu przypadkach stara się to rozwiązać, podejmując szereg pochopnych decyzji w postaci finalizacji niepotrzebnych zakupów. By zaspokoić potrzeby trenujących, włodarze zespołów skłonni są do intensywnego rozpatrywania ofert na sprzęt oraz poszukiwania środków ich finansowania. Niewielu zwraca uwagę na sposoby dobrego zarządzania tym, co już mają. Choć zarządy klubów dostrzegają te problemy, to brak jest dostatecznych rozwiązań dostępnych na rynku. Problem zarządzania sprzętem nie jest jednorazowy, gdyż pojawia się on corocznie, zwykle w momencie przygotowania ofert na dofinansowanie. Najczęściej ma to miejsce w pierwszych miesiącach roku.

Co może zrobić zarząd, aby zarządzanie sprzętem w klubie sportowym było efektywne?

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sportowej drużyny, potrzebne jest przeprowadzenie wszelkich działań, prowadzących do skompletowania określonego dla tematycznej preferencji wyposażenia. Czynności te są niezwykle ważne, gdyż pozwalają na właściwe kierowanie technicznymi zasobami klubu przez jego poszczególnych członków w przestrzeni oraz czasie. Pomagają odpowiednio dostosować intensywność pracy zawodników na treningach danej dyscypliny, jak również ułatwiają dobieranie korzystnego harmonogramu zadań czy sprawowanie kontroli nad postępem wykonywanych ćwiczeń. Sprawna organizacja technicznego zaplecza klubu przekłada się na jego opłacalność, co w perspektywie czasu prowadzi do realizacji zamierzonych celów oraz łatwiejszego osiągania sukcesów. Dobór urządzeń nie może być dziełem przypadku – powinien w jak największym stopniu odpowiadać potrzebom oraz poziomowi profesjonalizmu sportowców. Rozsądne wydaje się również zastosowanie wielofunkcyjnego modelu zarządzania klubem, który mogą zapewnić techniki finansowo-marketingowe VisionSportGeneral. Pozwoli to na zdobycie wielu cennych informacji z zakresu funkcjonowania sprzętu m.in. personalnego przydziału, stanu technicznego, historii awarii i rodzaju usterek, przyszłych terminów przeglądów i serwisu czy czasu wykorzystania. W praktyce wydatki na aplikację zwracają się już po 1 roku i przynoszą oszczędności od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od ilości posiadanego sprzętu.

3 zasady efektywnego zarządzania sprzętem sportowym w klubie

Środki zaradcze - szybkie kroki

  1. Wybór metody zarządzania sprzętem.
  • Kluczem do osiągnięcia wysokiej jakości rezultatów jest właściwa personalizacja urządzeń przez trenerów w oparciu o ich praktyczną wiedzę na temat podopiecznych. Wykorzystując nowoczesne zarządzanie poprzez aplikację, można bez problemu tworzyć zawodnicze kartoteki i uzupełniać je o najświeższe obserwacje. Oszczędzi to wydatki klubu oraz usprawni kontrolę nad postępowością kadry w wielu preferowanych aspektach (np. kondycyjnym, fizycznym, technicznym). Ręczne gospodarowanie sprzętem jest o wiele trudniejsze i coraz częściej nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
  • Istotną rolę odgrywają także faktyczny stan techniczny i stopień optymalizacji poszczególnych urządzeń. Żeby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo oraz zaoszczędzić na niepotrzebnych wydatkach, należy systematycznie przeprowadzać przeglądy posiadanego sprzętu i zapobiegać nieprawidłowościom w wykorzystywaniu go przez trenujących. W razie wystąpienia konieczności (np. awarii, usterek) należy niezwłocznie podejmować się wszelkich napraw czy konserwacji. Przyrządy, które często się psują nie powinny być dostępne do klubowego użytku ani też umieszczane w miejscach przeprowadzania grupowych zajęć.
  1. Stworzenie kartoteki zawodnika i przydzielenie mu sprzętu.
  • Pomocna staje się aplikacja do zarządzania klubem, którą wspiera VisionSportGeneral, dzięki której wszelkie odnotowane wzrosty bądź spadki formy ułatwią odpowiednie podejście do danego zawodnika. Wszystko to oraz wiele więcej można dowiedzieć się, tworząc kartoteki zawodnicze. Dzięki nim można bez problemu przypisywać akcesoria do potrzeb trenujących (np. strój, sprzęt) oraz dokumentować wszelkie zmiany w ich faktycznym użytkowaniu. Ważne jest również, by dana osoba została właściwie skonfrontowana z określonym modelem na bazie poprawności jej stosunku do treningów. Zdecydowanie odradza się udostępnianie do użytku drogiego sprzętu mniej starannym, a także niezdyscyplinowanym zawodnikom.  
  • Systematyczne śledzenie przez trenerów kartotek zawodników znacznie ułatwia pracę zespołową w danym klubie. Kartoteki zawierają bowiem wiele cennych informacji na temat rozwoju poszczególnych członków oraz przypisanego im sprzętu m.in. historia formy, komentarze z treningów, wykonywane aktywności, użytkowane urządzenia.
  1. Systematyczna kontrola sprzętu i budowanie kultury o jego dbałość przez zawodników.
  • Każda aktywność musi opierać się na ustalonych wcześniej założeniach, których stosowanie nie może obyć się bez przeprowadzania systematycznych kontroli. Członkowie sztabu trenerskiego powinni na bieżąco śledzić przebieg rozmaitych przygotowań swoich podopiecznych i rzetelnie analizować wszystkie dokonywane przez nich postępy. Nie mogą skupiać się wyłącznie na niektórych preferowanych atrybutach ani też warunkowo trzymać się ustalonych reguł. 
  • Aby działania kontrolne zyskały aprobatę, należy dbać o stosunkowo wysoki poziom świadomości rozwojowej zawodników (intelektualizacji). W tym celu warto cyklicznie przeprowadzać rozmowy, mające na celu informowanie o wykonanych postępach oraz ewentualnych niedociągnięciach, a także zapewnienie im optymalne warunki do dalszej owocnej pracy. Przedmiotem takich działań powinno być budowanie wiedzy o sprzęcie, potrzebach, a także wydatkach. Nieodzowna staje się tutaj aplikacja do zarządzania klubem, dzięki której wszelkie odnotowane wzrosty bądź spadki formy ułatwią odpowiednie podejście do danego zawodnika. Ważne jest również, by dana osoba została właściwie skonfrontowana z określonym modelem na bazie poprawności jej stosunku do treningów. Zdecydowanie odradza się udostępnianie do użytku drogiego sprzętu mniej starannym, a także niezdyscyplinowanym zawodnikom.

Klubowych działań ciąg dalszy

Istota zarządzania klubem polega na właściwym wykorzystaniu posiadanego sprzętu sportowego w danej przestrzeni i czasie. W wielu przypadkach nie jest on eksploatowany w sposób właściwy, co przekłada się na spadek efektywności treningów kadry oraz awarie techniczne przyrządów. Każde urządzenie powinno być dostosowane do potrzeb ćwiczącego i uwzględniać faktyczny stan jego profesjonalizmu. Tworząc harmonogramy treningowe, należy brać pod uwagę stopień intensywności zajęć oraz poziom przygotowania motorycznego kadry. Z kolei tworząc kartoteki, trzeba rzetelnie uzupełniać dane w oparciu o dogłębną analizę danego zawodnika w aspekcie rozwojowym i technicznym. By aktywności były dochodowe, trzeba wykonywać je regularnie z zachowaniem optymalnego podejścia ze strony trenerów. Ich stosunek do podopiecznych ma ogromny wpływ na rezultaty pracy całego zespołu, dlatego powinien opierać się na wzajemnym zrozumieniu i rzetelności przekazu.

Systemowe zarządzanie klubem - skuteczna recepta na sukces

To wszystko można zrealizować poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań księgowych VisionSportGeneral (opartych na metodologii Lean Management). Jest to wielofunkcyjna platforma do sprawnego zarządzania klubem, której celem jest kontrola wszystkich niezbędnych czynników w obrębie jego działalności. Jednym z nich jest zarządzanie sprzętu i klasyfikowanie go pod kątem przydatności w klubie w celu uzyskania oczekiwanych wyników sportowo-finansowych. Wszystkie powyższe działania pozwolą na uzyskanie większych oszczędności na wydatkach, jak również usprawnią wszelkie czynności związane z doborem czy funkcjonalnością sportowego zaopatrzenia. Zapewni to w praktyce większą efektywność treningów, a co za tym idzie – lepszą kondycję techniczną i wizerunkową zarządzanego klubu.

Dla chętnych zgłębianiem wiedzy nt zarządzania w klubach sportowych polecamy dedykowane kierunki studiów.