You are currently viewing Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla klubu sportowego jeszcze do końca roku

Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla klubu sportowego jeszcze do końca roku

Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla klubu sportowego dotkniętego skutkami COVID-19

Wprowadzone zmiany przez ustawę Tarcza Antykryzysowa 4 można traktować jak zmianę korzystną dla klubów sportowych i pozostałych organizacji NGO. Przepis rozszerza krąg podmiotów, które mogą skorzystać z bezzwrotnej pożyczki 5000 zł z urzędu pracy. Dodany do ustawy (Tarcza Antykryzysowa) art. 15zzda wskazuje, że pożyczka udzielana jest na pokrycie działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej. Oznacza to, że od czasu wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej 4, o pożyczkę do wysokości 5000 zł z urzędu pracy ubiegać się mogą również kluby sportowe i inne organizacje pozarządowe (NGO) nieprowadzące działalności gospodarczej, takie jak fundacje, stowarzyszenia czy UKS-y. Tarcza Antykryzysowa 4 znosi też obowiązek pilnowania terminu składania wniosku o umorzenie mikropożyczki. Tak więc, bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla klubu może pomóc zachować ciągłość szkolenia sportowego.

Art. 15 zzda Tarczy Antykryzysowej
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020.

Ile zostało do końca roku?

  • 00Dni
  • 00Godziny
  • 00Minuty
  • 00Sekundy

Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla klubu sportowego - jakie są warunki otrzymania?

Pożyczka dla NGO udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Warunkiem jej otrzymania jest prowadzenie statutowej działalności lub działalności gospodarczej lub przed dniem 1 kwietnia 2020. Dla spełnienia tego wymogu wystarczy, by działalność gospodarcza lub statutowa nie była zawieszona w dniu 29 lutego 2020 lub 31 marca 2020. Ważne też, aby działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki przez klub sportowy.

Klub sportowy nie musi wykazywać żadnego spadku obrotów z działalności czy utraty dochodów. Wprowadzone zostało tylko kryterium przychodu. Klub sportowy otrzyma pożyczkę 5000 zł z urzędu pracy, jeśli jego przychód w poprzednim roku bilansowym nie przekroczył 100 tys. złotych. Wysokość przychodu klub sportowy przedstawia w formie oświadczenia w samym wniosku o pożyczkę.

Jaka wysokość pożyczki dla organizacji pozarządowych?

Maksymalna wysokość pożyczki dla NGO to 5000 zł. Jak wyliczyć wysokość tej pożyczki?  Przepis stanowi, że jej wysokość wynosi nie więcej niż 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Oznacza to, że pożyczkę w pełnej wysokości 5000 zł, otrzymają kluby sportowe, których przychód w poprzednim roku bilansowym mieścił się w przedziale pomiędzy 50 a 100 tys. zł.

Jak wyliczyć kwotę pożyczki dla klubów sportowych?

Przychód klubu sportowego w 2019 poniżej 50 tys. zł:
Klub sportowy miał w 2019 roku przychód w wysokości 45 500 zł. Maksymalna kwota pożyczki w tym przypadku wynosi 10% z 45 500 zł, czyli 4550 zł.
Przychód klubu sportowego w 2019 w przedziale 50 a 100 tys. zł:
Klub sportowy miał w 2019 roku przychód w wysokości 78 500 zł. Maksymalna kwota pożyczki w tym przypadku wynosi 5000 zł.

Jakie warunki umorzenia pożyczki 5000 zł dla klubu sportowego?

Pożyczka 5 tys. zł dla klubu sportowego z Tarczy Antykryzysowej 4 będzie bezzwrotna, jeśli klub sportowy spełni jeden warunek. Jaki to warunek? Warunkiem umorzenia tej pożyczki 5000 zł dla klubu sportowego jest prowadzenie działalności statutowej lub gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Jak liczyć ten okres? Trzeba ustalić dzień wpływu pożyczki na konto bankowe. Do tego terminu trzeba doliczyć trzy miesiące. Jeśli klub sportowy spełni ten warunek, pożyczka będzie umorzona automatycznie, bez jakichkolwiek dodatkowych wniosków. Stanowi do duże ułatwienie dla klubów sportowych.

Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę 5000 złotych z Tarczy Antykryzysowej dla klubu sportowego?

Wniosek o pożyczkę 5000 zł z Tarczy Antykryzysowej 4 dla klubu sportowego należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy, terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę klubu sportowego. Klub sportowy musi ustalić czy jego urząd prowadzi nabory, które są ogłaszane przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek o pożyczkę 5 tys. zł klub sportowy może złożyć elektronicznie lub też w formie papierowej na adres właściwego urzędu pracy (właściwość terytorialna). Pobierz nasz poradnik:

Bezzwrotna pożyczka o 5000 zł dla klubu sportowego – jak złożyć wniosek on-line?

Oczywiście szybszym sposobem jest złożenie dokumentów elektronicznie. Ale klub sportowy (osoby wskazane do składania oświadczeń woli) musi posiadać wtedy, co najmniej profil zaufany ePUAP. Pobierz poradnik: Jak złożyć profil zaufany? Tutaj trzeba zwrócić uwagę, bo czasami pojawiają się problemy z tą formą podpisu, przy wybieraniu kontekst – klub, osoba fizyczna. Jeśli profil zaufany zakładany był przez bank, to raczej nie powinno być problemu. Klub sportowy może też podpisać wniosek za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że kluby sportowe rzadko posiadają kwalifikowane podpisy elektroniczne. Wniosek elektroniczny składany jest na portalu www.praca.gov.pl. Alternatywą jest oczywiści złożenie wniosku papierowego, który zawiera te same dane co wniosek elektroniczny, ale trzeba go dostarczyć do powiatowego urzędu pracy. Pobierz nasz poradnik:

Bezzwrotna pożyczka o 5000 zł dla klubu sportowego – jak złożyć wniosek papierowy?

Ten post ma 2 komentarzy

  1. Janina

    Fantastyczne opracowanie sposobu pozyskania środków nie tylko przez kluby sportowe, ale też i inne organizacje pozarządowe w ramach Tarczy Antykryzysowej. Dziękuję za informację i podręczniki. Wniosek bardzo prosty. Czas oczekiwania na pomoc finansową kilka dni. Nam się udało pozyskać pełną kwotę czyli 5000zł. Janina Podgórna prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej.

Dodaj komentarz