Audyt szacunkowy
Dofinansowanie  działalności
Rejestracja firmy
Abonament

RENSA - to trafny wybór

REPRYWATYZACJA

Reprywatyzacja to proces polegający na zwrocie uprzednim właścicielom (ich następcom prawnym-spadkobiercom) mienia przejętego przez państwo w drodze nacjonalizacji lub wywłaszczenia. Przyjmujemy do wykonania usługę polegającą na odzyskaniu prawa własności majątku upaństwowionego wskutek działań nacjonalizacyjnych po II wojnie światowej, a w przypadku nie możności uzyskania prawa własności, odszkodowania lub zadośćuczynienia na rzecz uprzednich właścicieli lub ich spadkobierców.

Nacjonalizacja w Polsce została dokonana na szeroką skalę po II wojnie światowej na mocy dekretów PKWN, Krajowej Rady Narodowej (KRN), a następnie ustaw Sejmu PRL. Akty nacjonalizacyjne dotyczyły m.in.:
• nieruchomości ziemskich,
• przemysłu,
• gruntów warszawskich.
Nieruchomości ziemskie zostały przejęte na podstawie dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, na mocy którego państwo weszło w posiadanie wielu majątków ziemskich o rozległych powierzchniach wraz z mieniem ruchomym i przedsiębiorstwami przemysłu rolnego. Kluczowym zadaniem ówczesnych władz było również upaństwowienie podstawowych gałęzi przemysłu przez przejmowanie zakładów przemysłowych, handlowych i transportowych, fabryk i banków. Na podstawie dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich oraz dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. o przymusowym zarządzie państwowym, nastąpiło przejęcie przemysłu w zarząd tymczasowy, a następnie na stałe na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym. Jednocześnie nacjonalizacja przemysłu przebiegała według ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej. Obecnie bezprawność wymienionych powyżej aktów nacjonalizacyjnych jest podstawą roszczeń byłych właścicieli oraz ich spadkobierców o naprawienie skutków tych zdarzeń, chociaż w wielu przypadkach spowodowały one nieodwracalne zmiany w prawie własności.

Polska jest jedynym krajem w Europie Środkowo- Wschodniej, w którym po 1989 r. w pełni nie przeprowadzono procesu reprywatyzacji. Obecnie można jedynie mówić o tzw. "małej reprywatyzacji", czyli zwrocie mienia w naturze lub odszkodowaniu za jego przejęcie na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych czy prawomocnych orzeczeń sądu. Jednakże dotyczy to jedynie tych przypadków, gdy przejęcie mienia było bezprawne (np. brak podstawy prawnej czy przekroczenie granic nacjonalizacji).

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dają możliwość uchylenia krzywdzącej decyzji administracyjnej, która spowodowała utratę mienia, lub uznanie takiej decyzji, jako wydanej w sposób sprzeczny z prawem. W każdym z tych przypadków były właściciel oraz jego spadkobiercy mają możliwość odzyskania utraconego mienia w naturze lub uzyskania stosownego odszkodowania. Dołożymy wszelkiej staranności w odzyskaniu tego, co zawsze słusznie się klientowi należało.


Zaufanie i dobre rozwiązania


Zapraszamy, RENSA.

 
Strona główna | Prawo i finanse | Oferta | Obsługa przetargów
Windykacja | Służebność przesyłu | Odszkodowania | Kariera | Kontakt
Copyright © 2009 - Vision Art Global - All Rights Reserved