Audyt szacunkowy
Dofinansowanie  działalności
Rejestracja firmy
Abonament

RENSA - to trafny wybór

Służebność przesyłu, bezumowne korzystanie

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dotyczącym uzyskania odszkodowania przez właścicieli gruntów, przez które biegną urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej itp., nasza Agencja wraz Korporacją Prawno Finansową FENIKS, podjęła się zadania pomocy właścicielom gruntów w uzyskaniu takiego odszkodowania jak również pomocy w doprowadzeniu do zawarcia umowy między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym, który zgodnie z wolą właściciela gruntu winien dokonać na jego rzecz zapłaty za używanie tych gruntów.

Odszkodowania

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń i świadczeń powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie oraz zdarzeń takich jak choroby zawodowe i błędy w sztuce lekarskiej i innych, z których wynika odpowiedzialność cywilna wobec osoby poszkodowanej.

Windykacja, elektroniczny nakaz zaplaty

Skutecznie odzyskujemy pieniądze utracone w wyniku transakcji z nie uczciwymi kontrahentami, a także gdy wierzytelność powstała w wyniku przestępstwa popełnionego na szkodę naszego klienta lub błędów organów państwowych, w tym Urzędu Skarbowego. Podejmujemy się windykacji od podmiotów gospodarczych i osób prywatnych. Dbamy o to, aby ochroną interesów klientów zajmowali się najlepsi nasi specjaliści. Prowadzimy działania nie tylko na obszarze naszego kraju, ale również we wszystkich krajach Unii Europejskiej, Europy Wschodniej (głównie Rosja, Białoruś i Ukraina), krajach Ameryki Północnej i Południowej, Azji, Afryki a nawet Australii.

Reprywatyzacja

Przyjmujemy do wykonania usługę polegającą na odzyskaniu prawa własności majątku upaństwowionego wskutek działań nacjonalizacyjnych po II Wojnie Światowej, a w przypadku nie możności uzyskania prawa własności, odszkodowania lub zadośćuczynienia na rzecz uprzednich właścicieli lub ich spadkobierców. Prawnicy dokładają wszelkiej staranności, aby skutecznie odzyskać to, co zawsze było Państwa własnością i słusznie się Państwu należy.

Mienie zabużańskie

Oferujemy pomoc w uzyskaniu rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej po II wojnie światowej. Przystępują również do czynności wszczętych w tym celu przez uprawnione osoby, które złożyły już wniosek o wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty i kontynuują podjęte przez wnioskodawców czynności. Współpracujący z nami i Korporacją FENIKS rzeczoznawcy realizują wyceny pozostawionych nieruchomości w sposób fachowy i rzetelny mając na uwadze słuszny interes klienta.

Europejski nakaz zapłaty

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ma zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj sądu lub trybunału. Przez sprawę transgraniczną należy rozumieć sprawę, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę. Unijne rozporządzenie w tej sprawie ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Danii.
Nie ma ono zastosowania do spraw skarbowych, celnych lub administracyjnych, ani dotyczących odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej („acta iure imperii”).
Postępowania w sprawach transgranicznych wymagają do ich zastosowania spełnienia określonych warunków, tym niemniej skorzystanie z nich nie jest obligatoryjne, lecz stanowi fakultatywny środek do wyboru przez naszego klienta w sytuacji, gdy obie strony sporu posiadają miejsca zamieszkania (lub siedziby) w różnych krajach Unii Europejskiej.

Leasing

Przy współpracy z czołowymi firmami leasingowymi podmiotom gospodarczym oferujemy usługi pośrednictwa w skorzystaniu z tej efektywnej ekonomicznie formy finansowania inwestycji.
Leasing nie wymaga angażowania dużych środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem. Potencjalnym klientom oferujemy leasing: ciągników samochodowych, samochodów osobowych i dostawczych, samochodów ciężarowych, autobusów i autokarów, naczep oraz przyczep, maszyn budowlanych, sprzętów specjalistycznych.
Finansowanie przy współpracy z nami to: indywidualne podejście do procesu weryfikacji (zdolność kredytową oceniamy w logiczny sposób niezależnie od BIK czy KRD), maksymalnie uproszczone procedury bez zaświadczeń z ZUS i US, elastyczne zarządzanie ryzykiem (ujemny bilans finansowy nie dyskwalifikuje), refinansujemy środki trwałe bez ograniczeń (leasing zwrotny), umożliwiamy wymianę pojazdów w trakcie trwania umowy leasingu, a także po jej zakończeniu.


Zaufanie i dobre rozwiązania


Zapraszamy, RENSA.

 
Strona główna | Prawo i finanse | Oferta | Obsługa przetargów
Windykacja | Służebność przesyłu | Odszkodowania | Kariera | Kontakt
Copyright © 2009 - Vision Art Global - All Rights Reserved